El projecte

Què és?

"L'aprenentatge cooperatiu és l'ús didàctic de grups reduïts en els que els estudiants treballen junts per a maximitzar el seu propi aprenentatge i el dels altres".

"Johnson D., Johnson R. i Holubec E. (1999),El aprendizajecooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidós.

L'anomenat Procés de Bolonya ha suposat un canvi de paradigma en el plantejament de l'educació universitària, que ha deixat d'estar orientada a l'ensenyament per passar a centrar-se en l'aprenentatge. S'espera que els alumnes no memoritzin o aprenguin uns determinats continguts, sinó que assoleixin unes competències, habilitats o destreses. Una de les més importants, i que reclama permanentment i en grau creixent el mercat de treball, és la capacitat de treballar en equip, de negociar, de debatre, i la capacitat de fer-se responsable de projectes col•lectius o en què intervenen moltes persones. El treball individual, tradicionalment el mètode emprat en els estudis universitaris, sol donar lloc a un tipus d'estudiant centrat en i mateix, que tracta de competir amb els seus companys. El treball en grup no representa una millora substancial d'aquest estat de coses, ja que acaba convertint-se tot sovint en una suma de treballs individuals. Front d'això, l'aprenentatge cooperatiu parteix de la base que l'aprenentatge no pot seguir consistint en una mena d'esdeveniment esportiu al qual hom pugui assistir com a espectador, i passa a requerir la participació activa i directa dels i les estudiants. El treball cooperatiu no admet que cada estudiant treballi pel seu compte, sinó que els i les estudiants han de cooperar per assolir un objectiu comú.

Amb l'aprenentatge cooperatiu es fomenta:

• la interdependència positiva entre els alumnes

• la responsabilitat individual i grupal

• la interacció personal entre alumnes i alumnes-professor

• la integració social

• la valoració del funcionament del grup

• la millora en el rendiment dels alumnes

Per tant i donat el seu gran impacte, diversos professors de la UdG han considerat important desenvolupar aquesta metodologia d'aprenentatge a través de la reflexió conjunta, l'intercanvi d'experiències, l'anàlisi bibliogràfic i la realització d'activitats d'aprenentatge cooperatiu a classe, per tal de millorar la qualitat de la docència a la Universitat.