El projecte

Finançament

La "Xarxa d'Innovació Docent sobre Aprenentatge Cooperatiu" (XIDAC) dins de les seves activitats, ha elaborat el projecte "Millora de la qualitat docent mitjançant aprenentatge cooperatiu en una perspectiva interdisciplinar" que ha obtingut un Ajut a la Millora de la Qualitat Docent de l'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca) per al període 2011-2012, amb la qual s'han anat assolint finalitats relacionades principalment amb els següents aspectes fonamentals:

1. Conèixer millor la forma en què s'està duent a terme l'AC a la UdG, per a poder-ne garantir la qualitat.

2. Generar un corpus documental en què es recullin materials de referència relatius a l'AC i estudiar els diversos plantejaments possibles d'aquest tipus d'aprenentatge per portar a la pràctica aquells que permetin millorar el rendiment dels i les estudiants.

3.Garantir la qualitat de l'aprenentatge cooperatiu que actualment es duu a terme a la UdG. No es pot confondre el treball en grup amb el treball cooperatiu i no tota activitat d'intercanvi d'informació o realitzada en grups reduïts és necessàriament cooperativa. Cal garantir que les activitats estiguin ben plantejades pedagògicament i que el que es demana als i les estudiants és coherent amb les competències que es volen aconseguir, el temps de què disposen i el seu nivell de competències i coneixements previs.

4.Conèixer la opinió dels i les estudiants sobre l'adequació del material previ, la dificultat de la tasca, i la seva implicació. Es tracta d'un recurs fonamental per garantir la qualitat de la innovació docent que es porta a terme.