Publicacions pròpies

Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI)

1. Presentació d'una comunicació oral sobre "La red de innovación docente sobre aprendizaje cooperativo. Una experiencia interdisciplinar" al 6è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 2010, que va tenir lloc els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2010 a la UPC (comunicació elaborada per Ruda A.; Cañabate D.; Curos P.; Garcia l.; Ministral M.; Planas M.; Sidera F).Resumpublicatdins de: VI CIDUI, Nous espais de Qualitat en l'Educació Superior. Una anàlisi comparada i de tendències, Barcelona, CIDUI, 2010, ISBN: 987-84-8458-324-0 (CD-rom).

Veure

2. Presentació d'una comunicació oral sobre "Aplicación de nuevas metodologías Docentes en la Contabilidad" al 6è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 2010, que va tenir lloc els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2010 a la UPC (comunicació elaborada per Curos P.,membre de la Xarxa.; Dominguez JL.)

3. Presentació d'una comunicació oral sobre "Las redes de innovación docente de la Universitat de Girona. La perspectiva de los coordina¬dores" al 6è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 2010, que va tenir lloc els dies30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2010 a la UPC.(comunicació elaborada per Ruda A., coordinador de la XIDAC; Montoro L.; Arpí C.; Fabregat R).Resum publicat dins de: VI CIDUI, Nous espais de Qualitat en l'Educació Superior. Una anàlisi comparada i de tendències, Barcelona, CIDUI, 2010, ISBN: 987-84-8458-324-0 (CD-rom).

Veure

4. Presentació d'una comunicació oral sobre "Aplicació actual de l'aprenentatge cooperatiu a la Universitat de Girona" al Congrés Internacional de DocènciaUniversitària i Innovació (CIDUI) 2012, que va tenir lloc els dies 4, 5 i 6 de juliol de 2012 a la UPF (comunicació elaborada per Ruda, Albert; Cañabate, Dolors; Curós, Pilar; Garcia-Romeu, M. Luisa; Ministral, Marta; Planas, Marta; Vidal, Oriol). Publicada a: VII CIDUI: La Universitat, una Institució de la Societa, Barcelona, UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, i ACUP, ISBN: 978-84-695-4073-2).

Veure

Congreso Iusinnova (Innovación docente en Derecho)

1. Presentació d'una comunicació en format pòster d'Albert Ruda, coordinador de la XIDAC, al "Congreso Iusinnova: innovación docente en Derecho", amb el títol "Aprendizaje cooperativo en la Universitat de Girona" (Universidad de Almería, 13-14 maig 2010).

Enllaç al web del congrés

Jornadas de Aprendizaje Cooperativo

1. Presentació d'una comunicació oral sobre "La red de Innovación Docente sobre aprendizaje cooperativo de la UdG: primeros pasos y propuestas de futuro" a la X Jornada d'Aprenentatge Cooperatiu que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2010 a la UPC. Comunicació elaborada per Ruda, Albert; Cañabate, Dolors; Curós, Pilar; Garcia-Romeu, M. Luisa; Ministral, Marta; Planas, Marta; Sidera, Francesc. Publicada dins de: Joan Domingo Peña / Beatriz Giraldo Giraldo / Jesus Armengol Cebrián / Joan Gómez i Urgellés (eds.), Décima Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo. Barcelona, 2 de julio de 2010, Barcelona, Editorial GAM Imprenta Digital, 2010, ISBN: 987-84-7653-480-9, Depósito Legal: B-29.278/2010, p. 89-98.

Veure

2. Presentació d'una comunicació oral d'Albert Ruda, coordinador de la XIDAC, sobre "Aprendizaje cooperativo en Derecho civil III: derechos reales y Derecho inmobiliario registral, en la Universitat de Girona" a la X Jornada d'Aprenentatge Cooperatiu que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2010 a la UPC. (UPC, Barcelona, 2.7.2010). Publicada dins de: Joan Domingo Peña / Beatriz Giraldo Giraldo / Jesus Armengol Cebrián / Joan Gómez i Urgellés (eds.), Décima Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo. Barcelona, 2 de julio de 2010, Barcelona, Editorial GAM Imprenta Digital, 2010, ISBN: 987-84-7653-480-9, Depósito Legal: B-29.278/2010, p. 99-107.

Veure

3. Presentació d'una comunicació oral sobre "Elaboració d'una guia sobre aprenentatge cooperatiu a la Universitat de Girona" a Jornada d'Aprenentatge Cooperatiu, JAC-XII, que va tenir lloc el dia 6 de juliol de 2012 a la UPF. (comunicació elaborada per Ruda, Albert; Cañabate, Dolors; Curós, Pilar; Garcia-Romeu, M. Luisa; Ministral, Marta; Planas, Marta; Sidera, Francesc; Vidal, Oriol). Publicada a: RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d'Aprenentatge), ICE-UPC, JID-RIMA 2012, Jornada d'innovació docent -RIMA 2012, Barcelona, ICE-UPC, 2012, pp. 15-24, D.L.: B-22028 - 2012.

Veure

Jornades de Bones Practiques – UdG

Les Jornades són organitzades per l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la UdG en el marc del Pla de Formació del Personal Docent i Investigador de la UdG 2009-2013 (aprovat pel Consell de govern de la Universitat de Girona en la sessió núm. 3/29 de 2 d'abril de 2009).

1. Presentació d'una comunicació oral de la XIDAC sobre "XID sobre Aprenentatge Cooperatiu" a la 1a Jornada de Bones Pràctiques que va tenirllocelsdies15 i 16 de juny de 2010 a la UdG. Va ser llegida pel coordinador de la Xarxa, Albert Ruda.

Veure

2. Presentació d'una comunicació oral d'Albert Ruda, coordinador de la XIDAC, sobre "Bones pràctiques a drets reals (FD)" a la1a Jornada de Bones Pràctiques que va tenirllocelsdies15 i 16 de juny de 2010 a la UdG.

Veure

3. Presentació d'una comunicació oral de la XIDAC sobre "XID sobre Aprenentatge Cooperatiu",a les 2es Jornades de Bones Pràctiques que va tenir lloc els dies12 i 13 de juliol de 2011 a la UdG. Va ser llegida pel coordinador de la Xarxa, Albert Ruda.

Veure

4. Presentació d'una comunicació oral de la XIDAC sobre "Radiografia de l'Aprenentatge Cooperatiu a la Universitat de Girona" a les 3es Jornades de Bones Pràctiques que va tenirllocelsdies13 i 14 de setembre de 2012a la UdG. Va ser llegida pel professor Francesc Sidera, membre de la Xarxa.

Veure

5. Presentació d'una comunicació oral sobre "Cultura Académica. Valores del Aprendizaje Universitario. Proyecto piloto realizado en los estudios de psicología de la U. de Girona" a les 3es Jornades de Bones Pràctiques que va tenir lloc els dies13 i 14 de setembre de 2012 a la UdG. (Elaborada per Pilar Albertín, Carles Rostan, i Dolors Cañabate, membre de la Xarxa).

Veure

UNIVEST

Presentació d'una comunicació oral sobre "L'avaluació de la cooperació i la responsabilitat individual en els treballs autogestionats a través de rúbriques" al Congrés "UNIVEST 11: La autogestión del aprendizaje", que va tenir lloc els dies 16 i 17 de juny de 2011 a la UdG (comunicació elaborada per Albert Ruda / Dolors Cañabate / Pilar Curós / Marta Planas / Francesc Sidera).

Veure